Javascript 中并非一切皆对象,而是主要分为以下几种基本类型:

可以发现数组并不在上述类型里面,它是归在 Object 一类的,因为数组是一种特殊对象。所以上述类型若要详细分又可分为:

一般说的对象指的是含有键值对的普通对象,所以本文所说的“对象转数组”就是普通对象转特殊对象(数组)。

下面以一个普通对象为例子,开始讲对象转数组的几种方式:

// 普通对象
const peoples={
    allen:{
      age:20
    },
    james:{
      age:19
    },
    frank:{
      age:18
    }
  }

Object.values()

Object.values() 返回一个对象可枚举属性的值数组。

Object.values(peoples) // [ { age: 20 }, { age: 19 }, { age: 18 }]

Object.keys()

Object.keys() 返回的是一个对象可枚举的属性数组:

Object.keys(peoples) // ["allen", "james", "frank"]

Object.keys()Array.prototype.map() 组合使用可以得到一个对象可枚举属性的值数组:

Object.keys(peoples).map(index => peoples[index]) // [{ age: 20 },{ age: 19 },{ age: 18 }]

Object.entries()

Object.entries()Object.values()Object.keys() 的组合版,它返回的是一个对象可枚举的键值对数组:

Object.entries(peoples) // [["allen", { age: 20 }], ["james", { age: 19 }], ["frank", { age: 18 }]]

参考文章: